Styrrlsen korrigerades till styrelsen

Arbetsmarknadsstyrelsen [²'ar:be:tsmarknadsty:relsen]   se AMS
Dirección Nacional del Mercado de Trabajo  bolag [²b'o:la:g] subst.  
bolag, bolaget, bolag, bolagen
ekonomisk sammanslutning; företag
compañía   (casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos)

Exempel:

 • privata bolagcompañías privadas

Sammansättningar:

 • aktiebolagsociedad anónima
 • bolags|styrelse consejo de administración de (la) empresa
 • bolags|stämma asamblea general (de accionistas)förbund [förb'un:d] subst.  
förbund, förbundet, förbund, förbunden
förening av organisationer
asociación; federación (sindical)   (entidad aglutinante que agrupa varias asociaciones)

Exempel:

 • Statsanställdas förbundFederación de Empleados Estatales

Sammansättningar:

 • förbunds|styrelse comité ejecutivo de (una) federación sindical
 • förbunds|tidning periódico de (una) federación sindical
 • fackförbundfederación sindicalklubb [klub:] subst.  
klubb, klubben, klubbar
(mindre) förening
(i sms även "nöjeslokal")
club  ("también usa en comp.") (sociedad formada por individuos con intereses y fines comunes)

Sammansättningar:

 • fotbollsklubbclub de fútbol
 • verkstadsklubbsindicato de empresa
 • klubb|styrelse directiva del sindicato
 • nattklubbclub nocturno; cabarékommun|styrelse [²kåm'u:nsty:relse] subst.  
kommun|styrelse, kommunstyrelsen, kommunstyrelser
kommunens "regering", dvs dess verkställande organ (utsett inom kommunfullmäktige)
comité ejecutivo del Ayuntamiento   (órgano ejecutivo de la administración municipal)lek|man [²l'e:kman:] subst.  
lek|man, lekmannen, lekmän, lekmännen
person som inte är fackman inom ett område; ej prästvigd person
profano; lego   (persona no entendida en determinada materia; persona que no pertenece al clero)

Sammansättningar:

 • lekmanna|styrelseläns|styrelse [²l'ä:nsty:relse] subst.  
läns|styrelse, länsstyrelsen, länsstyrelser
förvaltande statlig myndighet i länet
administración (o gobierno) provincial (Esp.: gobierno civil)  
Länsstyrelsen svarar för frågor som gäller körkort, polisväsende, pass och för den allmänna planeringen av länets verksamhet. I ledningen sitter en styrelse utsedd av landstinget. ("La administración provincial es competente en cuestiones relativas al permiso de conducir, la policía, la expedición de pasaportes y la planificación general de las actividades provinciales. La dirige un organismo designado por la diputación provincial (administración provincial de servicios de salud y otros).")Rikspolisstyrelsen [²r'ik:spoli:sty:relsen] namn  
central myndighet för landets polisväsen
Dirección General de Policía   (autoridad central de policía)
Rikspolisstyrelsen bedriver egen polisverksamhet inom två områden, nämligen säkerhetspolisen och rikskriminalen. ("La Dirección General de Policía tiene su propia actividad en dos campos: los servicios de seguridad y la investigación criminal.")skol|styrelse [²sk'o:lsty:relse] subst.  
skol|styrelse, skolstyrelsen, skolstyrelser
kommunal myndighet som leder och ansvarar för utvecklingen av kommunens skolor
Dirección Municipal de Educación Escolar  
Grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning sorterar under skolstyrelsen. ("Las Dirección municipal de Educación Escolar es responsable de la educación general básica, de bachillerato y complementaria de bachillerato para adultos.")Social|styrelsen [²sosi'a:lsty:relsen] namn  
central myndighet för sociala, hälso- och sjukvårds- och läkemedelsfrågor
Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social   (autoridad central en cuestiones sociales, sanitarias y de atención médica y medicamentos)styrelse [²st'y:relse] subst.  
styrelse, styrelsen, styrelser
ledning(sgrupp)
consejo de administración   (junta directiva)

Exempel:

 • verkstadsklubbens styrelsedirectiva del sindicato de la empresa

Sammansättningar:

 • byggnadsstyrelseadministración estatal de edificios públicos
 • styrelse|ledamot miembro de(l) consejo de administraciónTyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.